Rowland

Town smith and mechanic also serves as sheriff.

Description:
Stats

Phy 5 Str 6 Spd 4
Agi 3 Prw 5 Poi 4
Imt 4 Per 3

Skills

Applicable 1

Bio:

Rowland

Iron Mercenaries Eisencruz